නිවස

ad_pic

MENTIONBORN ගැන

චීනයේ නිෂ්පාදිතයි
2004 නොවැම්බරයේ සංස්ථාගත කරන ලද අපගේ ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා සිල්ලර කඩ සාප්පු සංකල්පයක් තුළ සම්පූර්ණ ඇඳ ඇතිරිලි විසඳුම් සපයන්නෙකු වීම අපගේ ඉලක්කයයි….
ad_pic
අද MENTIONBORN ඇඳ ඇතිරිලි සිංගප්පූරුව හුදෙක් පවුල තුළ උද්යෝගිමත් කාර්ය මණ්ඩල දහසක් පමණ නොසිටින අතර එය බහුජාතික සමාගම් සමූහයක් දක්වා වර්ධනය වී ඇති අතර එහි පදනම් බොහෝ වැදගත් වෙළඳපලවල් දක්වා ව්‍යාප්ත කර ඇත.

ඇඳුම්

ප්රවර්ග

රෙදිපිළි

ප්රවර්ග

සහකරු

 • pantner
 • pantner
 • pantner
 • pantner
 • pantner
 • pantner
 • pantner
 • pantner
 • pantner
 • pantner
 • pantner